متون عمومي
فرهنگ، ميراث هزاران سال كار و تلاش فكري، هنـري و صنعتي نسل هاي گـذشته يك ملت هاست. هـر نسلـي اندوختـه هاي فرهنگي و تجارب زندگي خويش را با شيوه هاي گوناگون به نسل هاي بعدي منتقل مي كنـد. فرهنـگ چگونه زندگي كردن را به مردم مي آموزد، انديشه ها و رفتارها را جهت مي دهـد، روابـط ميـان افـراد، طبقات و اقشار گوناگون جامعه را تنظيم مي كند و حتي نزاع ها و درگيري هاي قومي، ملي و ... را نيز تحت قاعده در ميآورد و حدود و ثغور آن را مشخص مي كند. در واقـع فرهنـگ و فضـاي فرهنگـي چـونانِ فضـا، اطراف ما را كاملاً احاطه كرده و ما در تمـام صحنـه هاي حيـات فـردي و اجتماعي خـود، لمـس كـرده و از آن تأثيـر مي گيـرم.
در مطالعه علل و عواملي كه موجب مي شود يك فرهنگ در طول ساليان متمادي و شايد قرن ها، يكنواخـت و دست نخورده باقي بمانـد و دست خوش تغيير و تحـول قرار نگيـرد و يا بسادگي و اندك تحولي تغيير نيابد، ما را به اين نكته خاطر نشان ميسازد كه نوع، شيوه و ابزار مورد استفاده براي تبليغ آن فرهنگ يكي از شاه كليـدها ميباشـد. فرهنگ سـازي بر پـايه قرآن و معارف اهل بيت(عليهم السلام) و معرفـي و ترويـج زنـدگي ديني در راستاي تربيت اسلامي نسل هاي و تحويل اندوختـه هاي فرهنگ اسلامي به نسل هاي بعدي و هدايت فعاليت هاي تبليغي و ظرفيت سازي در جهت رشد همه جانبه و انجام صحيح پيام رساني ديني؛ شناخت دشمن و رقبا و ورود در عرصه جهاد اكبر و از همه مهمتر مبارزه با ناتوي فرهنگي و با توجـه به فعاليـت هاي مستمر و فزاينده جريان هاي مختلففكري و ايدئولوژيكي، ماهواره ها، سايت هاي ضد ديني خصوصاً فرقه ها و مكاتب وارداتيو انحرافي كه در راستاي تهاجم فرهنگي بلكـه بعنـوان لايـه اصلي و زيربنـايي تهاجـم و ناتوي فرهنگـي اقصـي نقـاط كشور هستند، ضرورت تشكيل و راه اندازي يك تشكيلات قوي توانمند با برنامه هاي سازمان يافته، هوشمند و مبتني بر اصول و مباني دقيق علمي و براساس رويكرد پاسداري از ارزش هاي اسلام ناب محمدي(ص) و آموزه هاي مكتب اهلبيت(عليهـم السلام) در جهت اعتدال فرهنگ اسلامي و خنثي سازي تأثيرات مسمـوم اين جريان ها ما را بر آن داشت تا نهـال پر ثمـر دفتـر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم نمايندگي استان خوزستان را پايه گزاري نماييم.
بيشتر

 

 
Guest (PortalGuest)

نمايندگي خوزستان دفتر تبليغات اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما